• Nghị quyết 123/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định nội dung định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/05/2022

  14/05/2022

 • Nghị quyết 128/2022/NQ-HĐND

  ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/05/2022

  14/05/2022

 • Nghị quyết 113/2022/NQ-UBND

  Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/05/2022

  15/05/2022

 • Nghị quyết 114/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  04/05/2022

  15/05/2022

 • Nghị quyết 54/2021/NQ-HĐND

  Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025.

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu. nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 70/2021/NQ-HĐND

  Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hòa Bình

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 75/2021/NQ-HĐND

  Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

  09/12/2021

  19/12/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.