• Nghị quyết 215/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 216/2022/NQ-UBND

  Quy định chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đonạ 2023 - 2026

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 218/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi chế độ tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 208/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung được ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc được hỗ trợ một phần kinh phí và mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống tròn Chương trình phát triển nghiên cứu sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 211/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 206/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 217/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Điều 2, Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện, hỗ trợ cho cán bộ đi học, hỗ trợ và thù lao cộng tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 183/2022/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025

  20/10/2022

  30/10/2022

 • Nghị quyết 196/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  20/10/2022

  01/11/2022

 • Nghị quyết 185/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025

  20/10/2022

  30/10/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.