• Nghị quyết 344/2023/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  22/03/2023

  03/04/2023

 • Nghị quyết 345/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  22/03/2023

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 233/2022/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ các địa phương về đích sớm, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

  30/08/2022

  10/09/2022

 • Nghị quyết 215/2022/NQ-HĐND

  quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 224/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 154/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 2022.

  07/07/2022

  17/07/2022

 • Nghị quyết 214/2022/NQ-HĐND.

  Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 211/2022/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách về công tác dân số ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/07/2022

  17/07/2022

 • Nghị quyết 213/2022/NQ-HĐND.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn giảm, ché dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng cá khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

  07/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 189/2022/NQ-HĐND

  quy định nội dung chi và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/04/2022

  06/05/2022

 • Nghị quyết 190/2022/NQ-HĐND

  quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025.

  26/04/2022

  10/05/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.