• Nghị quyết 453/2024/NQ-HĐND

  Quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  06/06/2024

  18/06/2024

 • Nghị quyết 465/2024/NQ-HĐND

  quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  06/06/2024

  17/06/2024

 • Nghị quyết 456/2024/NQ-HĐND

  Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  06/06/2024

  01/07/2024

 • Nghị quyết 452/2024/NQ-HĐND

  Quy định về việc không thu một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2030.

  11/04/2024

  01/05/2024

 • Nghị quyết 440/NQ-HĐND

  Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

  07/12/2023

  07/12/2023

 • Nghị quyết 438/NQ-HĐND

  về thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

  07/12/2023

  07/12/2023

 • Nghị quyết 431/NQ-HĐND

  Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/12/2023

  07/12/2023

 • Nghị quyết 412/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

  07/12/2023

  07/12/2023

 • Nghị quyết 439/2023/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/12/2023

  01/01/2024

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 430/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  07/12/2023

  20/12/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.