• Quyết định 14/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức người lao động tỉnh Hưng Yên

  29/05/2024

  10/06/2024

 • Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  28/05/2024

  10/06/2024

 • Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

  10/05/2024

  20/05/2024

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  25/04/2024

  15/05/2024

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  19/04/2024

  29/04/2024

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất; xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

  10/04/2024

  20/04/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  02/04/2024

  15/04/2024

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  12/03/2024

  22/03/2024

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên

  08/03/2024

  20/03/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên

  08/03/2024

  20/03/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.