• Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  30/06/2021

  10/07/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

  30/06/2021

  10/07/2021

 • Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  30/06/2021

  10/07/2021

 • Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  30/06/2021

  10/07/2021

 • Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  30/06/2021

  10/07/2021

 • Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  30/06/2021

  10/07/2021

 • Nghị quyết 365/2021/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên

  29/04/2021

  10/05/2021

 • Nghị quyết 361/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  22/03/2021

  02/04/2021

 • Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 131/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018-2021

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 209/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  01/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.