• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2000
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 17/2000/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 28 tháng 1 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2000

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ HAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 1999; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2000; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2000:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2000 do Trung ương giao: 102.165 triệu đồng.

Phấn đấu thực hiện 112.200 triệu đồng (Tăng 9,6% dự toán Trung ương giao).

2. Tổng chi ngân sách năm 2000 là 337.810 triệu đồng.

a) Giao cho các huyện, thị xã phân bổ chi ngân sách. Tổng chi ngân sách huyện, thị xã 41.658 triệu đồng. 

Thị xã Hưng Yên

5.038 triệu đồng

Huyện Kim Động

4.235 triệu đồng

Huyện Ân Thi

4.314 triệu đồng

Huyện Phù Cừ

3.950 triệu đồng

Huyện Tiên Lữ

4.679 triệu đồng

Huyện Khoái Châu

4.207 triệu đồng

Huyện Văn Giang

3.849 triệu đồng

Huyện Văn Lâm

3.474 triệu đồng

Huyện Yên Mỹ

3.527 triệu đồng

Huyện Mỹ Hào

3.385 triệu đồng

Chi phụ cấp dự bị động viên

1.000 triệu đồng

 

b) Phân bổ ngân sách ủy quyền cho các huyện, thị xã cấp chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế:88.499 triệu đồng 

Sự nghiệp giáo dục

76.529 triệu đồng

Sự nghiệp đào tạo

1.690 triệu đồng

Sự nghiệp y tế

10.280 triệu đồng

 

c) Chi điều tiết ngân sách xã: 16.297 triệu đồng

d) Phân bổ ngân sách khu vực tỉnh: 191.356 triệu đồng 

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

90.390 triệu đồng

Chi trợ giá

 1.500 triệu đồng

Chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước

900 triệu đồng

Chi sự nghiệp kinh tế

12.910 triệu đồng

Chi sự nghiệp văn xã

48.370 triệu đồng

Chi quản lý hành chính

13.370 triệu đồng

Chi khác ngân sách

(Trong đó có trợ cấp cân đối ngân sách xã

16.723 triệu đồng

12.703 triệu đồng)

Bảo hiểm y tế người nghèo

1.000 triệu đồng

Dự bị phí

5.089 triệu đồng

Quỹ dự trữ tài chính

 900 triệu đồng

 

II. Nhất trí các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế mới. Phát triển, nuôi dưỡng và quản lý tốt các nguồn thu: thu đúng, thu đủ, không để sót nguồn thu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chống buôn lậu, hàng giả, trốn lậu thuế.

2. Thực hành triệt để tiết kiệm, nhất là trong xây dựng cơ bản, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc. Thực hiện nghiêm chỉnh, chặt chẽ quy định trong chi tiêu thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin cho”, thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Điều tiết 40% thuế sử dụng đất nông nghiệp để lại cho ngân sách xã. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, bồi dưỡng, uốn nắn kịp thời những yếu kém trong quản lý thu chi ngân sách xã, phường, thị trấn.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII – kỳ họp thứ hai thông qua ngày 28-1-2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.