• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2000
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 18/2000/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 28 tháng 1 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ HAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước và Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ;

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999 và kế hoạch đầu tư năm 2000; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999. Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, trong điều kiện cả nước còn nhiều khó khăn, chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thay đổi, nhưng tỉnh ta đã có nhiều cố gắng tranh thủ và huy động được nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao hơn năm 1998, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong tổng số 97 công trình và hạng mục công trình được đầu tư năm 1999 có 42 công trình chuyển tiếp thì 34 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 55 công trình mới có 41 công trình được triển khai thi công trong đó 18 công trình đã đưa vào sử dụng. Đầu tư phát triển đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng cơ sở.

II. Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000, tổng số 90.390 triệu đồng, bao gồm:

1. Phân bổ 53.315 triệu đồng cho 61 công trình chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực (Có phụ lục kèm theo), trong đó:

Nông nghiệp, thủy lợi 14 công trình

9.785 triệu đồng

Giao thông vận tải 15 công trình

13.700 triệu đồng

Y tế 5 công trình

4.600 triệu đồng

Giáo dục – đào tạo 3 công trình

1.700 triệu đồng

Văn hóa Thể dục thể thao 6 công trình

5.300 triệu đồng

Quản lý nhà nước 12 công trình

12.300 triệu đồng

Công trình công cộng 7 dự án

5.930 triệu đồng

 

2. Phân bổ 22.100 triệu đồng cho 20 công trình xây dựng mới năm 2000, đã có dự án được phê duyệt (có phụ lục kèm theo) và 2.100 triệu đồng đối ứng các công trình trung ương trên địa bàn tỉnh.

3. Phân bổ 4.800 triệu đồng cho 6 công trình nhà làm việc của các huyện mới tái lập theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy.

4. Phân bổ về cơ cấu 4.775 triệu đồng cho công tác quy hoạch, dự phòng.

5. Phân bổ về cơ cấu 3.300 triệu đồng cho các dự án chuẩn bị đầu tư.

III. Các dự án đầu tư và chuẩn bị đầu tư chưa có dự án được phê duyệt, Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và báo cáo với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý:

1. Trong quá trình điều hành vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải đảm bảo cơ cấu đầu tư. Quản lý chặt chẽ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật, nhất là các công trình được đầu tư xây dựng ở cơ sở, bảo đảm tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả công trình;

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là phải hướng vào những dự án có tác dụng thúc đẩy, mở rộng đầu tư, để mỗi đồng vốn đầu tư của Nhà nước lôi cuốn được nhiều đồng vốn của xã hội. Do vậy cần tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đầu tư, kiên quyết đình chỉ các dự án không có hiệu quả. Tập trung vốn cho những dự án khả thi thực sự có hiệu quả, bố trí kịp thời vốn theo tiến độ xây dựng;

3. Chỉ quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho những dự án đã đủ điều kiện quy định. Tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng theo quy chế hiện hành, đúng kế hoạch đã thông qua và danh mục, quy mô và không vượt tổng dự án được duyệt; Chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà trong quá trình xây dựng, thẩm định dự án, nghiệm thu thanh quyết toán công trình.

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII – kỳ họp thứ hai thông qua ngày 28-1-2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.