• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2000
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 77/2000/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2000

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo của các ngành hữu quan.

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN NHẤN MẠNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN SAU ĐÂY:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm:

Với sự nỗ lực của nhân dân, của các cấp, các ngành, 6 tháng qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ này năm trước; Kinh tế tăng trưởng khá, khoảng 12%; Nông nghiệp được mùa lớn, năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt 62 tạ/ha. Sản xuất công nghiệp tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước, tăng thêm 9 dự án đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép; Kim ngạch xuất khẩu tăng 67% so với cùng kỳ và đạt 50,6% kế hoạch; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 65% kế hoạch; Các lĩnh vực văn hóa – xã hội và đời sống nhân dân có bước tiến bộ; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém: Sản xuất công nghiệp địa phương còn nhỏ bé và hạn chế về chất lượng sản phẩm; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài tuy có tăng nhưng chưa thực sự ổn định vững chắc; Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa toàn diện, sản xuất vụ đông giảm; được mùa nhưng giá nông sản thấp, thu nhập của nông dân còn ở mức thấp; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn còn nhiều khó khăn; Đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, môi trường đầu tư chưa thực sự thuận lợi; Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội òn bức xúc; Cải cách hành chính chuyển biến chậm, năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền còn có mặt hạn chế; Tệ quan liêu tham nhũng chậm được khắc phục; Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm còn diễn biến phức tạp.

II. Những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản 6 tháng cuối năm:

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành khắc phục những hạn chế về cơ cấu giống, về tưới tiêu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giúp nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; Nhanh chóng khắc phục và củng cố hệ thống cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tăng cường các biện pháp để quản lý thị trường cung ứng vật tư dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo chặt chẽ chống úng, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, đẩy mạnh sản xuất vụ đông; chủ động chuẩn bị sản xuất vụ chiêm xuân 2001. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống bão, úng, lụt, trợ cấp thêm kinh phí cho các xã có tuyến đê chính đi qua; Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.

2. Để thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hóa kênh mương, trước mắt Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương lập kế hoạch cụ thể và chỉ đạo tổ chức làm điểm ở một số xã trong tất cả các huyện thị, đồng thời thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn. Từ đó rút kinh nghiệm và quyết định mức hỗ trợ phù hợp để nhân ra diện rộng.

3. Tích cực tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp địa phương, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư có vốn nước ngoài, tỉnh ngoài theo quy định của Luật; Rà soát một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài đã GPMB nhưng không xây dựng hoặc đã đầu tư xây dựng nhưng không hoạt động. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để thu hút các dự án có năng lực đầu tư vào địa bàn sản xuất, thu hút được nhiều lao động; Nâng cao chất lượng và tăng các mặt hàng xuất khẩu, phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt 17 triệu USD.

4. Khắc phục tình trạng thụ động đầu tư xây dựng cơ bản để tất cả các hạng mục công trình đều phải sớm có dự án được phê duyệt trước khi phân bổ vốn. Việc lựa chọn các dự án phải thực sự khách quan, công bằng, đầu tư cho các công trình trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất, đầu tư cho các công trình trọng yếu, bức xúc, nhất là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu công nghiệp. Khắc phục tình trạng đầu tư tràn lan, đầu tư theo cảm tính làm hạn chế đến hiệu quả đầu tư. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra chặt chẽ thực hiện tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; Kiên quyết thực hiện đúng Quy chế đấu thầu, khắc phục tình trạng tiêu cực trong việc giao thầu, đấu thầu, trong thẩm định cũng như trong thi công xây dựng; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đầu tư.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện, chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào năm học mới; Kiên quyết khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan và những tiêu cực trong thi cử; Năm học tới tách việc thi tốt nghiệp trung học cơ sở với tuyển sinh vào trung học phổ thông riêng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng trong các nhà trường; khuyến khích xây dựng quỹ khuyến học, xóa bỏ quỹ do phụ huynh học sinh thu, để môi trường giáo dục thực sự lành mạnh. Sớm làm thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập trường trung học phổ thông huyện Khoái Châu và huyện Văn Giang phục vụ kịp thời cho năm học mới; Trên cơ sở đó hai huyện và các ngành có liên quan sớm lập dự án xây dựng trường theo quy định hiện hành. Có những biện pháp tích cực nhất để khắc phục tình trạng phiền hà, sách nhiễu, thiếu tinh thần trong các bệnh viện, nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh; Chủ động phòng chống các dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục ma chay cưới xin không lành mạnh. Quan tâm đến công tác môi trường; Giải quyết dứt điểm bãi thải ở Bần Yên Nhân, nước phế thải của Công ty Hòa Phát.

6. Tập trung giải quyết những vụ việc còn tồn đọng ở cơ sở và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, khắc phục kịp thời tình trạng đùn đẩy, bao che, né tránh. Cần có những biện pháp tích cực chống quan liêu, phiền hà, tham nhũng trong bộ máy chính quyền các cấp; Xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với những cán bộ vi phạm; Làm tốt công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến nhân dân.

7. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm nói phải đi đôi với làm; Thường xuyên củng cố, xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, để dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra.

8. Sửa chữa, khắc phục và giải quyết kịp thời nghiêm túc những kiến nghị, bức xúc của cử tri, đồng thời nghiên cứu những vấn đề mà cử tri kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

9. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và kế hoạch 5 năm 2001 – 2005 bảo đảm toàn diện và sát hợp, hoàn tất việc phê duyệt các dự án xây dựng cơ bản để đầu năm có cơ sở phân bổ vốn đầu tư.

III. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này:

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII – kỳ họp thứ ba thông qua ngày 21-7-2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.