• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2000
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: Số: 79/2000/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Sau khi xem xét tờ trình số 447/TT-UB ngày 13-7-2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Bổ sung 10 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó 8.150.000đ (tám tỷ một trăm năm mươi triệu đồng) đầu tư cho 10 hạng mục công trình sau:

1. Hai tỷ đồng để rải nhựa 4 km đường đê sông Hồng (2km từ Văn Giang xuống và 2km từ Dốc Lã lên).

2. Một tỷ ba trăm triệu đồng làm 3km đường 198 (đoạn từ đường 5 đi ga Lương Tài).

3. Một tỷ ba trăm triệu đồng làm 3km đường 199 (từ đường 39 – đường 200).

4. Một tỷ đồng làm đường 39B (từ Chợ Gạo – cây đa An Tảo, cả giải phóng mặt bằng).

5. Sáu  trăm triệu đồng xây dựng nhà làm việc Hội chữ thập đỏ.

6. Năm trăm triệu đồng xây dựng Bệnh viện lao.

7. Sáu trăm năm mươi triệu đồng xây dựng nhà làm việc và đường điện cao hạ thế trại giống lúa Tam Thiên Mẫu.

8. Ba trăm triệu đồng xây dựng nhà tưởng niệm liệt sĩ Tô Hiệu.

9. Hai trăm năm mươi triệu hỗ trợ Công ty xuất nhập khẩu.

10. Hai trăm năm mươi triệu hỗ trợ Công ty thương mại tổng hợp.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

1. Sớm khắc phục tình trạng thụ động trong đầu tư xây dựng cơ bản, phải có dự án được phê duyệt trước khi phân bổ vốn. Việc lựa chọn các dự án phải thực sự khách quan, công bằng. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 52/CP về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và Nghị định 88/CP của Chính phủ.

2. Cần đầu tư có trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất, nhất là trong khu vực phát triển nông nghiệp nông thôn, những công trình bức xúc, những công trình còn đang làm dở dang và đô thị Phố Nối. Khắc phục đầu tư tràn lan, làm hạn chế đến hiệu quả đầu tư và hiệu quả sử dụng công trình. Cần tính toán kỹ thực tế sử dụng để đầu tư xây dựng trụ sở Hội chữ thập đỏ cho phù hợp.

3. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ thực hiện tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng dự án được phân bổ nhưng không thực hiện được phải điều chỉnh vốn sang công trình khác.

4. Đối với dự án ngã tư Phố Giác và một số công trình mới, cũng là cần thiết, song cần được tính toán và cân đối bổ sung hết số vốn còn lại của năm 2000 cho phù hợp. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định và báo cáo lại tại kỳ họp sau.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII – kỳ họp thứ ba thông qua ngày 21-7-2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.