• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2000
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: Số: 81/2000/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị thành lập thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Sau khi xem xét tờ trình số 455/TT-UB ngày 17-7-2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hồ sơ đề nghị thành lập thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí đề nghị Chính phủ phê duyệt thành lập thị trấn Trần Cao trên cơ sở diện tích đất đai, địa giới hành chính, dân số của xã Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Xã Trần Cao là trung tâm huyện lỵ huyện Phù Cừ.

- Có diện tích tự nhiên 472 ha

Trong đó: Đất nông nghiệp :355,16 ha

Đất chuyên dùng:73,22 ha

Đất ở: 35,40 ha

Đất chưa sử dụng: 8,22 ha.

- Nằm ở vị trí:

Phía bắc giáp xã Minh Tân.

Phía nam giáp xã Tống Phan và Đình Cao.

Phía đông giáp xã Quang Hưng.

Phía tây giáp xã Đoàn Đào, Phan Sào Nam.

- Xã có 3 thôn: Cao Xá, Trần Thượng, Trần Hạ và 2 phố: Phố Cao và Phố Từa.

- Dân số: 4.745 người (thời điểm 01-4-1999).

Trong đó có 2.608 lao động:

Lao động phi nông nghiệp có 1.560 người, chiếm 60%.

Lao động nông nghiệp 1.048 người, chiếm 40%.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục quy định trình Chính Phủ xét duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII – kỳ họp thứ ba thông qua ngày 21-7-2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.