• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/1999
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 132/1999/NQ-TTHĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 27 tháng 12 năm 1999

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hưng Yên

________________________

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Căn cứ Nghị quyết số 96/1999/NQ-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15-12-1999;

Căn cứ biên bản bầu cử tại phiên họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã Hưng Yên

QUYẾT NGHỊ:

 1. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hưng Yên, nhiệm kỳ 1999 – 2004:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hưng Yên: Ông Doãn Thiện Duyệt.

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Hưng Yên: Ông Nguyễn Trọng Cân.

2. Hội đồng nhân dân thị xã Hưng Yên và các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.