• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2000
UBND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 2205/2000/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 2 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

Căn cứ Công văn số 7036/THPT ngày 10-10-1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1290/THPT ngày 17-10-2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục trung học cơ sở tỉnh Hưng Yên gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Cao văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Khắc Hào, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thư ký: Ông Lê Văn Thanh, Phó trưởng phòng Trung học phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Các ủy viên:

- Mời ông Nguyễn Duy Hy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Ông Lê Thanh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính vật giá.

- Ông Vũ Văn Minh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Bùi Văn Đống, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Chí Mát, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

- Ông Đỗ Văn Kiểm, Phó bí thư tỉnh đoàn.

- Bà Nguyễn Thị Thành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Ông Trần Ve, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đình Phú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.