• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/09/2010
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 140/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 17 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình 1377/TTr-UBND ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (Có quy hoạch chi tiết kèm theo).

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

- Việc thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường phải theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp bảo vệ môi trường từ khâu thẩm định dự án đến việc khai thác, vận chuyển, chế biến. Các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường phải cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện việc ký quỹ bảo vệ môi trường và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật và nội dung của Nghị quyết này.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện Quy hoạch này.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XIV, Kỳ họp thứ 17 (Chuyên đề) thông qua ngày 27/8/2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.