• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2011
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 214/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và số 123/2007/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1987/TTr/UBND ngày 26/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011 như sau:

- Bảng giá đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản (Kèm theo phụ lục số 1);

- Bảng giá đất trồng cây lâu năm (Kèm theo phụ lục số 2);

- Bảng giá đất ở tại đô thị (Kèm theo phụ lục số 3);

- Bảng giá đất ở tại nông thôn (Kèm theo phụ lục số 4);

- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn (Kèm theo phụ lục số 5).

Trong trường hợp thật cần thiết phải điều chỉnh giá đất trong năm (nếu có) được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh.

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XIV- Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.