• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 24/07/2018
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 216/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1990/TTr-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành mức thu học phí, lệ phí trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - xã hội và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Quy định về mức thu học phí, lệ phí thi trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 như sau:

A. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG

1. Hệ công lập:

a) Mức thu:

Khoản thu, mức thu

Khu vực nông thôn

Khu vực thành phố

1.1. Học phí (nghìn đồng/tháng/học sinh)

 

 

- Nhà trẻ

50

65

- Mẫu giáo

40

55

- Trung học cơ sở

35

45

- Trung học phổ thông

45

55

- Bổ túc trung học phổ thông

55

65

1.2. Lệ phí thi

 

 

Lệ phí thi tuyển vào lớp 10 THPT

(nghìn đồng/hs/môn)

20

20

Lệ phí thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên

(nghìn đồng/hs/môn)

25

25

Lệ phí thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông

(nghìn đồng/hs)

45

45

 

b) Phương thức thu:

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

- Các trường phổ thông học phí thu 9 tháng/năm học, các trường mầm non thu theo số tháng thực học.

- Kể từ năm học 2011-2012 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh mức thu học phí.

- Trường thu theo mức thu khu vực thành phố gồm: Các trường mầm non, trường trung học cơ sở đóng trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hưng Yên, trường THPT chuyên Hưng Yên và trường THPT Hưng Yên.

- Trường mầm non bán công thu học phí theo mức thu học phí của trường mầm non công lập.

2. Hệ ngoài công lập:

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên, thông báo công khai mức học phí cho từng năm học và đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009.

B. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

1. Các cơ sở công lập:

a) Mức thu đối với trường Cao đẳng bằng 0,8; trường Trung cấp bằng 0,7 mức trần học phí tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định đối với giáo dục chuyên nghiệp và đại học công lập theo nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà năm học 2010-2011 đến 2014-2015. Cụ thể:

Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên

Nhóm ngành

Năm học 2010 -2011

Năm học 2011 -2012

Năm học 2012 -2013

Năm học 2013 -2014

Năm học 2014 -2015

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

290

355

420

485

550

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

310

395

480

565

650

3. Y dược

340

455

570

685

800

 

b) Số tháng thu học phí: 10 tháng/năm học. Thu hàng tháng, nếu học sinh, sinh viên tự nguyện có thể thu một lần cả học kỳ hoặc cả năm học.

2. Các cơ sở ngoài công lập:

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định xây dựng mức thu học phí, thông báo công khai mức học phí cho từng năm học và dự kiến cả khoá học, đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009.

C. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGHỀ

1. Các cơ sở công lập:

a) Mức thu đối với các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề áp dụng theo mức trần học phí tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập. Cụ thể:

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên

Tên mã nghề

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

TCN

CĐN

TCN

CĐN

TCN

CĐN

TCN

CĐN

TCN

CĐN

1. Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội

220

240

230

250

250

270

260

290

280

300

2. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

250

290

270

310

280

330

300

350

310

360

3. Thú y

340

370

360

400

390

420

410

440

430

470

4. Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến

350

380

370

410

390

430

420

460

440

480

5. Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật

400

440

430

470

450

500

480

530

510

560

6. Dịch vụ vận tải

480

530

510

560

540

600

570

630

600

670

 

b) Số tháng thu học phí: 10 tháng/năm học. Thu hàng tháng, nếu học sinh, sinh viên tự nguyện có thể thu một lần cả học kỳ hoặc cả năm học.

2. Các cơ sở ngoài công lập:

Các cơ sở đào tạo nghề ngoài công lập được tự quyết định xây dựng mức thu học phí, thông báo công khai mức học phí cho từng năm học và dự kiến cả khoá học, đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009.

3. Học phí học đối với sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: được thu theo thỏa thuận với người học nghề.

D. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Thực hiện theo quy định tại Chương II, Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Đ. Thời điểm thực hiện mức thu tại mục A, B, C từ học kỳ 2 năm học 2010-2011 (từ tháng 01/2011).

II. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XIV, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10/12/2010, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.