Trang Tiếng anh

    Previous page Next page Return to chapter overview CSDL Văn bản pháp luật:

Trang Tiếng anh

Giới thiệu chung:

 

Là trang tiếng anh chứa các văn bản quy phạm pháp luật theo ngôn ngữ tiếng anh của các cơ quan nhà nước ban hành và phối hợp ban hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin của các văn bản có trong CSDL.

Trang tiếng anh được hiển thị như sau:

 

Trang tieng anh - TW