CSDL Văn bản pháp luật

    Previous page Next page Return to chapter overview Mức cao nhất

CSDL Văn bản pháp luật

Giới thiệu chung:

 

Là CSDL chứa tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước cũng như các cơ quan nhà nước thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành và phối hợp ban hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

 

Giao diện và các vùng dữ liệu

 

Trang chủ CSDL Văn bản pháp luật được hiển thị như sau:

 

CSDLQuocgia_Trangchu

 

Trong đó, có các tính năng chính như sau:

1. Menu: Là nhóm chức năng cho phép người dùng truy cập nhanh vào các trang như: Trang chủ, Tìm kiếm, Tin tức, Tình huống pháp luật, English

2. Menu trái:

CSDL Văn bản pháp luật Trung ương: chuyển đến trang Cơ sở dữ liệu Văn bản pháp luật của Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán nhà nước.

CSDL Văn bản pháp luật Địa phương: cho phép người dùng lựa chọn một tỉnh, thành phố trên danh sách để chuyển đến trang Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh thành được chọn.

Điều ước quốc tế: chuyển đến CSDL văn bản Điều ước quốc tế, hỗ trợ người dùng dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin.

3. Logo liên kết: bao gồm các logo cho phép người dùng chuyển sang các trang thông tin liên kết.

4. Các webpart nội dung:

Văn bản mới: hiển thị các văn bản mới có từ CSDL Trung ương cũng như các CSDL cấp tỉnh, thành phố.

Tình huống pháp luật: hiển thị 5 câu hỏi tình huống pháp luật mới nhất.

Tin tức: hiển thị các tin mới có liên quan đến hệ thống văn bản toàn quốc.

5. Truy cập nhanh:

Sơ đồ cổng thông tin: hiển thị sơ đồ toàn site và liên kết truy cập nhanh đến các trang con của hệ thống.

Liên hệ: là chức năng phục vụ cho người dùng gửi ý kiến đến nhóm biên tập, quản trị thông tin của hệ thống CSDL.

Hướng dẫn khai thác: chuyển đến tài liệu hướng dẫn sử dụng trực tuyến.