Văn bản hợp nhất

    Previous page Next page Return to chapter overview Mức cao nhất

Văn bản hợp nhất

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng cho phép người dùng tìm kiếm các văn bản hợp nhất có trên hệ thống, văn bản hợp nhất do các cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm văn bản hợp nhất trên cả 2 trang:

oCSDL Văn bản hợp nhất Quốc gia

oCSDL Văn bản hợp nhất Trung ương.