• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 479/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
______________________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,           
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính gồm: 
1. Học viện Tài chính. 
2. Trường Đại học Tài chính - Marketing.
3. Nhà xuất bản Tài chính. 
4. Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán. 
5. Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. 
6. Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.