• Nghị quyết 100/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 101/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 102/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn thôn mới giai đoạn 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 83/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 96/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 106/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.