• Nghị quyết 265/2023/NQ-HĐND

  Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 245/2023/NQ-HĐND

  Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án theo cơ chê đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 247/2023/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2021NQ-HĐND ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 266/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 04/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với có sở giáo dục cộng lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 267/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động, người chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 264/2023/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 268/2023/NQ-HĐND

  Quy định về số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 263/2023/NQ-HĐND

  Ban hành quy định chính sách thu hút và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 262/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2024 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2023

  18/12/2023

 • Nghị quyết 260/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2024 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2023

  18/12/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.