• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/1979
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 433/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 1979
Uỷ ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc thành lập đội tuyển bóng đá tỉnh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ phương hướngđào tạo huấn luyện viên, vận động viện, hướng dẫn viên để đáp ứng với yêu cầuphát triển của phong trào thể dục thể thao toàn Tỉnh trong thời gian tới.

Xét đề nghị củaPhòng thể dục thể thao và ý kiến của Ban tổ chức ủy Ban về việc thành lập độituyển bóng đá Tỉnh Lâm Đồng .

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập đội tuyển bóngđá Tỉnh lấy tên là: Đội tuyển bóng đá Tỉnh Lâm Đồng với số lượng 24 vận độngviên (có danh sách kèm theo, hiện có 19 sẽ tuyển thêm 5).

Điều 2: Phòng Thể dục Thể Thao, Độituyển bóng đá có trách nhiệm tổ chức học tập, huấn luyện để nâng cao trình độmọi măt, xây dựng đội ngày càng lên mạnh đáp ứng với nhu cầu chính trị, chuyênmôn.

Điều 3: Phòng thể dục thể thao chịutrách nhiệm trả lương cho đội nhưng phải trên cơ sở bàn bạc, nhất trí bằng vănbản với Ty Lao động, Ty tài chính để định mức lương, bồi dưỡng thích hợp Ty Lươngthực, Ty Thương nghiệp phối hợp cùng Phòng Thể Dục Thể Thao nghiên cứu thi hànhcác chế độ bồi dưỡng dối với các vận dộng viên và huấn luyện viên .

Điều 4: Ông Chánh văn phòng ủy Ban,Ban tổ chức ủy ban, Phòng Thể Dục Thể Thao Tỉnh, Đội tuyển bóng đá và các Tyngành liên quan chiếu quyết định thi hành ./.

 

(Đã ký)

 

Trịnh Khiết

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.