• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2020
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 34/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 2 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người;

khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP">38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA">09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP">38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư 20/2010/TT-BCA  ngày 23 tháng 6  năm 2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Thông tư  01/2011/TT-BCA">01/2011/TT-BCA ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

QUY ĐỊNH

Về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực

cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm,

ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND

ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

_______________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định trên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

3. Trụ sở tiếp công dân; các mục tiêu, đối tượng bảo vệ được quy định tại Luật Cảnh vệ và các mục tiêu, khu quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý không thuộc phạm vi áp dụng của Quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khu vực bảo vệ      

1. Tỉnh ủy;

2.  Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh;

3. Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

5. Kho bạc nhà nước tỉnh;

6. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng;

7. Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt;

8. Trung tâm hành chính tỉnh;

9. Công an tỉnh;

10. Địa điểm tổ chức các Hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước và nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, thể thao quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Khu vực cấm tập trung đông người

1. Các cơ quan, tổ chức gồm:

a) Tỉnh ủy: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, thành phố Đà Lạt.

b) Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc  đường Khởi nghĩa Bắc Sơn và đường 3 Tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt.

đ) Kho bạc nhà nước tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

e) Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Hồ Tùng Mậu và đường Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt.

g) Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt.

h) Trung tâm hành chính tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc đường Trần Phú và đường Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt.

i) Công an tỉnh: khu vực xung quanh trụ sở thuộc các đường: Trần Bình Trọng, Ngô Huy Diễn, Nguyễn Thượng Hiền, Yagout, phường 5, thành phố Đà Lạt.

2. Các địa điểm được quy định tại khoản 10 Điều 3 của Quy định này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 5. Những hành vi nghiêm cấm

1. Các hành vi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

2. Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở những nơi lưu trữ tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật chứa bí mật nhà nước và các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước.

3. Tập trung đông người khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

4. Điều khiển các thiết bị bay không người lái, các thiết bị có tính năng chuyển động nhằm xâm nhập vào khu vực bảo vệ hoặc mang vũ khí, vật liệu nổ, các hoạt động khác gây phương hại đến an ninh quốc gia; các hành vi rải tờ rơi, truyền đơn, tài liệu có nội dung phá hoại an ninh chính trị nội bộ và gây rối trật tự công cộng.

5. Giăng cờ, băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh, kích động tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng hoặc tán phát tài liệu có nội dung chống Đảng, Nhà nước, chống chính quyền địa phương.

Điều 6. Các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ trật tự công cộng để mọi người biết và tự giác chấp hành; đồng thời vận động, thuyết phục mọi người không tập trung ở các khu vực cấm tập trung đông người phải tự giải tán.

2. Những trường hợp tập trung từ 5 người trở lên đến khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người vì lý do khiếu nại, tố cáo thì lực lượng chức năng có trách nhiệm hướng dẫn công dân trong việc đảm bảo trật tự công cộng và đến nơi tiếp công dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Tạm giữ các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ; ngăn chặn các hành vi làm lộ, làm mất bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 7. Biển báo khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ

1. Biển báo tại phụ lục kèm theo (từ mẫu số 01 đến mẫu số 03) có kích thước 80cm x 60cm, làm bằng chất liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nền biển màu trắng; kiểu chữ: Times New Roman; chữ đứng, đậm; viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh; dòng tiếng Việt ở trên, chiều cao của hàng chữ là 20cm, dòng dưới tiếng Anh, chiều cao của hàng chữ là 10cm.

2. Đặt biển báo được thực hiện như sau:

a) Biển báo “Khu vực bảo vệ không phận sự cấm vào” đặt cố định ở các cổng mục tiêu quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 3 Quy định  này; đặt tạm thời khi có yêu cầu bảo vệ tại các địa điểm theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Quy định này.

b) Biển báo “Khu vực cấm tập trung đông người” đặt cố định ở các cổng ra vào khu vực bảo vệ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7 và 9 Điều 3 Quy định này; trong trường hợp xảy ra các vụ việc phức tạp vi phạm pháp luật, các hoạt động tập trung đông người để gây rối về an ninh trật tự thuộc khu vực được quy định tại các khoản 4, 5, 6, 8 và 10 Điều 3 Quy định này, thì lực lượng Công an nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra canh gác được đặt biển báo tạm thời “Khu vực cấm tập trung đông người”.

c) Biển báo “Cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ” được đặt cố định ở các địa điểm phù hợp với khu vực mục tiêu bảo vệ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7 và 9 Điều 3 Quy định này; đặt biển báo tạm thời “Cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ” ở những nơi tổ chức các hội nghị, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Quy định này.

Điều 8. Thủ tục đăng ký tập trung đông người

Thủ tục đăng ký tập trung đông người thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

1. Công an tỉnh:

a) Chủ trì và tổ chức các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ.

b) Bố trí lực lượng An ninh nhân dân đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và lực lượng Cảnh sát nhân dân vũ trang canh gác các khu vực bảo vệ; chủ động xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ. Xác định bố trí vọng gác và các nơi đặt các biển báo cấm phù hợp với cảnh quan môi trường, thuận tiện quan sát, kiểm soát người và các phương tiện ra, vào các khu vực theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định này.

c) Phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu, thực hiện đúng những quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ.

d) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng nội quy ra, vào khu vực bảo vệ; đặt biển báo khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ tại các khu vực, vị trí theo quy định.

2. Cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 3 Quy định này:

a) Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan xây dựng nội quy ra, vào khu vực bảo vệ và niêm yết trước trụ sở của cơ quan, đơn vị.

b) Tạo điều kiện cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện chức năng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tuần tra canh gác vũ trang và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

c) Chủ động phối hợp xử lý các vi phạm theo các nguyên tắc quy định tại Điều 6 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

3. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Quy định này.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có trách nhiệm xác định các khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; khu vực cấm sử dụng các thiết bị thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, vẽ sơ đồ trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành và các địa phương; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, xem xét giải quyết./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đoàn Văn Việt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.