• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2022
HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 194/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND

và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

Xét Tờ trình số 7660/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện 02 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện đối với 02 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 02 nghị quyết mới để thay thế, gồm:

1. Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương năm 2017 (áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020);

2. Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới tại tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 10 năm 2020./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Đức Quận

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.