• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/12/2002
CHÍNH PHỦ
Số: 96/2002/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 19 tháng 11 năm 2002
No tile

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Tổng cục Hải quan

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.Vị trí, chức năng.

Tổngcục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chínhthực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hải quan; thực thi phápluật hải quan trong phạm vi cả nước.

Điều 2.Nhiệm vụ, quyền hạn.

Tổngcục Hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, cácquy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thểsau đây:

1.Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về ngànhhải quan; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hải quan và tổ chứcthực hiện sau khi được phê duyệt;

2.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của ngành hải quan:

a)Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phươngtiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b)Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạmvi địa bàn hoạt động hải quan;

Thựchiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa quabiên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Chính phủ;

c)Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu;

d)Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu;

đ)Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chủ trương, biện phápquản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh,nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

3.Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo quy định của pháp luật;

4.Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong ngànhhải quan;

5.Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về hải quan;

6.Tổ chức chỉ đạo và thực hiện thống kê nhà nước về hải quan;

7.Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chỉ đạo, thực hiện chế độ tiền lương và chínhsách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chứcnhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng,xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý các đơn vị sự nghiệptrực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng BộTài chính;

8.Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và xử lý viphạm theo quy định của pháp luật;

9.Quản lý tài chính và tài sản của ngành hải quan theo quy định của pháp luật vàphân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3.Hệ thống tổ chức của Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Hải quan được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất thành hệ thốngtừ Trung ương đến địa phương.

1.Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan gồm:

a)Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

1.Vụ Giám sát quản lý về hải quan;

2.Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu;

3.Vụ Pháp chế;

4.Vụ Hợp tác quốc tế;

5.Vụ Kế hoạch - Tài chính;

6.Vụ Tổ chức cán bộ;

7.Thanh tra;

8.Văn phòng;

9.Cục Điều tra chống buôn lậu;

10.Cục Kiểm tra sau thông quan;

11.Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan.

b)Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan:

1.Viện Nghiên cứu hải quan;

2.Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc;

3.Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Trung;

4.Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Nam;

5.Trường Cao đẳng Hải quan;

6.Báo Hải quan.

c)Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọichung là các Cục Hải quan địa phương) trực thuộc Tổng cục Hải quan.

d)Các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đươngtrực thuộc Cục Hải quan địa phương.

2.Việc quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức củacác đơn vị nêu tại điểm a, b, c, d Điều này thực hiện theo quy định của Bộ trưởngBộ Tài chính.

3.Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể cácCục Hải quan địa phương và các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan.

4.Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Tổng cục cho phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, đặc thù của hoạtđộng hải quan và quy định của pháp luật

5.Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các Chicục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương.

6.Tổng cục Hải quan có con dấu có hình quốc huy.

7.Công chức công tác trong ngành hải quan được hưởng phụ cấp thâm niên theo quyđịnh của Luật Hải quan. Mức phụ cấp thâm niên được quy định như sau: đủ 5 nămcông tác trong ngành hải quan được hưởng mức phụ cấp bằng 5% mức tiền lương đượchưởng theo ngạch, bậc; từ năm thứ 6 trở đi cứ thêm 1 năm công tác (tròn 12tháng) thì được tính thêm 1%.

Điều 4.Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Hải quan có Tổng cục trưởng và một số Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng BộTài chính. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm trước Bộ trưởngBộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Hải quan.

PhóTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm theo đềnghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về nhiệm vụ đượcphân công.

Điều 5.Hiệu lực thi hành.

Nghịđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 16/CP ngày07 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy củaTổng cục Hải quan.

Điều 6.Trách nhiệm thi hành.

Bộtrưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.