• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/2003
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 502/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 13 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 /12 / 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 139/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 139/CV-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thực hiện quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ năm ngân sách 2004;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Thủ trưởng các ngành, đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Kim

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.