• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 24/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 13  tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2005; quyết định bổ sung tỷ lệ điều tiết thu ngân sách, điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi ngân sách

_________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2004)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị đinh số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2004/QH11 ngày 09/11/2004 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2005; Nghị quyết số 34/2004/QH11 ngày 11/11/2004 của Quốc hội về phần bổ ngân sách Trung ương năm 2005; Quyết định số 194//2004/QĐ-TTg ngày 17/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005;

Sau khi xem xét Báo cáo số 190/BC-UB ngày 06/12/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2004, dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2005; Báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2005 như sau (chi tiết theo các phụ biểu đính kèm Nghị quyết này):

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 500.000 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu cân đối NSNN 467.000 triệu đồng, trong đó: Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 257.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 210.000 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 33.000 triệu đồng.

2. Thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng thu ngân sách địa phương 1.390.000 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 252.001 triệu đồng;

- Thu huy động từ quỹ dự trữ tài chính: 17.000 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.057.999 triệu đồng;

- Thu vay Quỹ hỗ trợ phát triển: 30.000 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách: 33.000 triệu đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương 1.390.000 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 177.320 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 603.284 triệu đồng;

- Chi trả nợ gốc và lãi vay: 17.810 triệu đồng;

- Chi các CTMT quôc gia, dự án, nhiệm vụ: 540.847 triệu đông;

- Dự phòng ngân sách địa phương: 17.739 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách: 33.000 triệu đồng.

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh:

Tổng chi ngân sách tỉnh: 1.269.896 triệu đồng, phân bổ như sau:

- Chi cho các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh theo phân cấp: 920.916 triệu đông.

- Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 348.980 triệu đồng.

Điều 2. Bổ sung tỷ lệ điều tiết thu ngân sách, điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi ngân sách như sau:

1. Bổ sung tỷ lệ điều tiết:

- Đối với khoản thu tiền sử dụng đất giao cho Ban QLDA khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường thực hiện: Điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh.

- Đối với khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

+ Cấp xã thu: Ngân sách Trung ương hưởng 50%, ngân sách cấp xã hưởng 50%;

+ Cấp huyện thu: Ngân sách Trung ương hưởng 50%, ngân sách cấp huyện hưởng 50%.

2. Điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi ngân sách:

- Điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/biên chế/năm cho các đơn vị dự toán của huyện Mường Khương và huyện Si Ma Cai (đối với những sự nghiệp phân bổ dự toán theo biên chế).

- Điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng/biên chế/năm đối với các đơn vị sự nghiệp nông lâm, thủy lợi thuộc ngân sách huyện, thị xã.

- Điều chỉnh định mức chi sự nghiệp y tế ngân sách tỉnh như sau:

+ Bệnh viện đa khoa số 1: 21 triệu đồng/giường bệnh/năm (bao gồm chi từ ngân sách và số thực thu viện phí);

+ Bệnh viện đa khoa số 2: 21 triệu đồng/giường bệnh/năm (bao gồm chi từ ngân sách và số thực thu viện phí);

+ Bệnh viện Y học cổ truyền: 17 triệu đồng/giường bệnh/năm (bao gồm chi từ ngân sách và số thực thu viện phí).

- Áp dụng định mức hỗ trợ chi hoạt động của Hội Chữ thập đỏ như định mức chi của khối đoàn thể.

Những nội dung quy định tại Điều 2 có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2005.

Điều 3.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09/12/2004.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.