• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/01/1996
HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Số: 02/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 31 tháng 1 năm 1996
Hội đồng nhân dân

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA V KỲ HỌP 4

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 87/CP, 88/CP của Chính Phủ

và Chỉ thị 814/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương

trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

 

HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị định số 87/Cp ngày 12/12/1995 của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

 

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất kế hoạch số 83/KH-UB ngày 13/01/1996 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn nghiêm trọng (ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP của Chính phủ), chỉ thị 814/CP của Thủ tướng Chính phủ và đúng kế hoạch đã đề ra, đồng thời lưu ý các vấn đề sau:

2.1. Xác định đây là một nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa mang ý nghĩa lâu dài nên phải xem là một công tác trọng tâm trong năm 1996 và các năm tiếp theo để lập lại kỷ cương trong lĩnh vực văn hóa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

2.2. Thực hiện một cuộc đấu tranh văn hóa trên quy mô toàn tỉnh cả về bề rộng và chiều sâu. Trong tổ chức phải tiến hành đồng bộ ở các cấp, các ngành, huy động được sự tham gia của toàn thể nhân dân, của các đoàn thể và tổ chức xã hội. Phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giải thích rộng rãi trong nhân dân để nhân dân hiểu, thấy được tác hại nhiều mặt của các sản phẩm văn hóa đồ trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực, các tệ nạn xã hội để nhân dân tự giác tiêu hủy tẩy chay các văn hóa độc hại và lên án, đấu tranh chống lại các hoạt động văn hóa đồi trụy, phản động.

Cùng với việc làm trên, chính quyền các cấp và các ngành chuyên môn phải có kế hoạch đầu tư và phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật tiến bộ mang bản sắc dân tộc (các hoạt động chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp), từng bước mở thêm các điểm vui chơi cho thanh thiếu niên và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong nhân dân.

2.3. Trước mắt trong quý I/1996 phải tập trung lực lượng tổ chức kiểm tra xử lý những sai phạm, ngăn chặn được việc lưu hành, phổ biến các loại văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, kích động bảo lực, đình chỉ hoạt động của các cơ sở, hành nghề dịch vụ văn hóa như: Video, Karaoke, Vũ trường, cho thuê băng hình; các cơ sở hành nghề xoa bóp-tắm hơi không hội đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 87/CP và tháo dỡ ngay những biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định. Xử phạt nghiêm khắc những hành vi vi phạm theo các quy định tại Nghị định 88/CP của Chính phủ.

3. Hội đồng Nhân dân các huyện, thị và Thành phố Đà Lạt có kế hạch chỉ đạo và thường xuyên kiển tra giám sát việc tổ chức thực hiện của UBND, các cơ quan chuyên môn cùng cấp, các ngành thuộc địa phương đảm bảo cho công tác này được tiến hành nghiêm túc và có kết quả.

4. Hội đồng Nhân dân, UBND các cấp các ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần, nội dung nghị quyết này của HĐND tỉnh.

Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại biểu HĐND thì có kế hoạch giam tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đồng thời phải gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân cùng thực hiện.

Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi đồng bào trong tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên chức hãy vì sự nghiệp chung, nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định 87/CP, 88/CP của Chính phủ, Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết đấu tranh bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại và tệ nạn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp văn hoá của tỉnh nhà phát triển dúng hướng, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh văn minh.

Nghị quyết đã được các đại biểu dự kỷ họp xem xét và biểu quyết thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ánh Minh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.