• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2013
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 693/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố các thủ tục hành chính về thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài chính

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 43 thủ tục hành chính về thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- 31 thủ tục hành chính mới (Phụ lục 1).

- 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2151/QĐ-BTC ngày 30/8/2012; Quyết định 1650/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/7/2011; Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5/5/2011 và Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 thuộc lĩnh vực Thuế (Phụ lục 2).

- 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ (Phụ lục 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.