• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2010
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 145/2010/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 23 tháng 9 năm 2010

THÔNG TƯ

Sửa đổi Thông tư 71/2009/TT-BTC hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010

______________________________

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 07/11/2008 của Chính phủ quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ;

- Thực hiện công văn số 5847/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm đặt hàng Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng internet;

- Thực hiện công văn số 918/VPCP-QHQT ngày 09/02/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc mở rộng kết nối internet dịch vụ phát thanh, truyền hình ra Châu Âu và Châu Á;

- Căn cứ Quyết định số 1956/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài;

- Căn cứ Quyết định số 716/2010/QĐ-BTTTT ngày 20/05/2010 của Bộ Thông tin và truyền thông về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, phê duyệt phương án kỹ thuật đảm bảo kết nối ra Châu Âu và Châu Á;

Theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2288/BTTTT-KHTC ngày 21/7/2010. Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 7/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đặt hàng quản lý tài chính đối với dịch vụ công ích phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 - 2010 như sau:

Điều 1 .

1. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2 điểm 1 mục II như sau:

1.2 Nguyên tắc lập kế hoạch: kinh phí chi trả cho dịch vụ công ích này được xác định trên cơ sở các khoản chi sau:

a) Chi phí thuê 1 đường truyền dẫn kênh riêng quốc tế STM1 tốc độ 155Mbps đi Mỹ và 2 đường truyền dẫn kênh riêng quốc tế STM1 tốc độ 45Mbps đi Anh và Hàn Quốc;

b) Chi phí thuê cổng kết nối ra mạng internet, tủ rack, nguồn điện, thuê máy chủ tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc;

c) Khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản trực tiếp sử dụng để cung ứng dịch vụ công ích này.

d) Chi phí điện năng trực tiếp cho vận hành thiết bị, mức được hỗ trợ trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh nhưng không vượt quá công suất tiêu thụ điện năng theo thiết kế;

đ) Chi phí kiểm tra, giám sát, đo lường thường xuyên tình hình chất lượng và mức độ sử dụng dịch vụ. Mức chi phí theo chế độ nhà nước quy định và được hỗ trợ theo thực tế nhưng không vượt quá 3% tổng chi phí hỗ trợ cho dịch vụ này.

2. Kinh phí chi trả tại khoản 1 Điều này được áp dụng cho năm 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện và các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Hiếu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.