• Ngày có hiệu lực: 25/09/2019
  • Ngày ban hành: 25/09/2019
  • Số ký hiệu: 571/TB-UBND

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 571  /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày  25 tháng  9  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đính chính Quy định về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

____

 

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, Quy định về thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Do sơ xuất trong khâu rà soát, soạn thảo văn bản đã có sự nhầm lẫn, không thống nhất về đơn vị tính giữa tháng và năm, lần thi và tháng đối với một số khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện. UBND tỉnh đính chính Quy định về thu,  sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh như sau:

1. Tại Khoản 1, Điều 7 của Quy định có ghi: “... không quá 135.000 đồng/học sinh/tháng đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại...".

Nay đính chính lại như sau: “... không quá 135.000 đồng/học sinh/năm học đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại...".

2. Tại Khoản 1 Điều 8 của Quy định có ghi: “...  không quá 55.000 đồng/học sinh/tháng đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại".

"... mức thu không quá 15.000 đồng/môn/lần thi (đối với môn thi tự luận) đối với các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Lạng Sơn và thị trấn thuộc các huyện, không quá 13.000 đồng/học sinh/tháng đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại; không quá 8000 đồng/môn/lần thi (đối với môn thi trắc nghiệm) đối với các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Lạng Sơn và thị trấn thuộc các huyện, không quá 7.500 đồng/học sinh/tháng đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại".

Nay đính chính lại như sau:

“... không quá 55.000 đồng/học sinh/năm học đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại".

"... mức thu không quá 15.000 đồng/môn/lần thi (đối với môn thi tự luận) đối với các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Lạng Sơn và thị trấn thuộc các huyện, không quá 13.000 đồng/môn/lần thi đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại; không quá 8.000 đồng/môn/lần thi (đối với môn thi trắc nghiệm) đối với các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Lạng Sơn và thị trấn thuộc các huyện, không quá 7.500 đồng/môn/lần thi đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã còn lại".

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

         

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Các Bộ: TC, GDĐT;                                            

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;                                           

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Lạng Sơn;

- PCVP, các phòng, đơn vị của VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.