• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/2007
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 950/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 27 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Đầu tư xây dựng trạm y tế xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2008 - 2010

___________________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đầu tư xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia cho các xã hiện chưa có trạm y tế thuộc vùng khó khăn theo danh mục quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

1. Thời gian thực hiện: từ năm 2008 đến năm 2010.

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Trung ương bố trí cho các địa phương theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nguồn vốn lồng ghép từ chương trình 135 giai đoạn II và các chương trình liên quan khác được triển khai trên địa bàn;

- Ngân sách địa phương;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đối với xã chưa có trạm y tế:

a) Bộ Y tế có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hàng năm xây dựng phương án bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để xây dựng trạm y tế xã cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức, triển khai việc xây dựng mới trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo đúng các quy định hiện hành;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc cân đối và bố trí vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách Trung ương để các địa phương triển khai thực hiện.

c) Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí và bảo đảm nguồn vốn theo kế hoạch và tiến độ thực hiện hàng năm;

- Hướng dẫn các địa phương sử dụng đúng quy định các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để xây dựng trạm y tế xã; không sử dụng trùng lắp với nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác.

d) Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quyết định này.

Đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ đạo triển khai xây dựng và sử dụng có hiệu quả các trạm y tế xã phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương;

- Bố trí đủ kinh phí chi thường xuyên để vận hành, bảo dưỡng và duy trì cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị được đầu tư, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng sử dụng trang thiết bị;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ để bảo đảm việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng trạm y tế xã về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các trạm y tế xã chưa đạt chuẩn quốc gia:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các trạm y tế xã của địa phương; bảo đảm đến năm 2015, tất cả các trạm y tế xã trong cả nước đều đạt chuẩn quốc gia theo quy định;

- Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện theo đúng lộ trình về thời gian nói trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.