• Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định một số nội dung về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

  13/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh

  12/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 8 của Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh

  31/08/2023

  31/08/2023

 • Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  30/08/2023

  10/09/2023

 • Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  04/08/2023

  18/08/2023

 • Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi tên Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/07/2023

  24/07/2023

 • Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND

  Quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/07/2023

  24/07/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.