Danh sách danh mục hệ thống hóa theo quyết định

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, kỳ 2019-2023
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
Quyết định 737/QĐ-UBND (Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, kỳ 2014-2018)
Quyết định số 538/QĐ-UBND (CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016)
Quyết định số 438/QĐ-UBND (Công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2015)
Quyết định số 1841/QĐ-UBND (Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 1997-2013 )
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.