• Quyết định 13/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  04/07/2022

  20/07/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

  01/07/2022

  05/07/2022

 • Quyết định 11/2022/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  17/06/2022

  27/06/2022

 • Quyết định 10/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi Hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  17/06/2022

  27/06/2022

 • Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 Mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  28/04/2022

  16/05/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.