• Quyết định 14/2024/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 05 năm ( giai đoạn 2024-2028) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  15/05/2024

  25/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

  14/05/2024

  30/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  14/05/2024

  24/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

  22/04/2024

  02/05/2024

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  22/04/2024

  02/05/2024

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024-2035

  17/04/2024

  29/04/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Ban hành quy định địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển của tỉnh Thái Bình

  17/04/2024

  29/04/2024

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  17/04/2024

  29/04/2024

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  17/04/2024

  29/04/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  09/04/2024

  20/04/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.