• Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý , vận hành , sử dụng các khu khai thác khoáng sản , khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử ;điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai, giao thông , điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  20/07/2023

  01/08/2023

 • Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  05/07/2023

  20/07/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  29/05/2023

  15/06/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  11/05/2023

  23/05/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  18/04/2023

  05/05/2023

 • Quyết định 06/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

  14/04/2023

  01/05/2023

 • Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  15/03/2023

  27/03/2023

 • Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  15/03/2023

  27/03/2023

 • Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-2023.

  15/03/2023

  27/03/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.