• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 17/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Bình ban hành

___________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 11 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 56 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành gồm: 52 Quyết định; 04 Chỉ thị (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

    

Phạm Văn Xuyên

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

stt

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

 
 

QUYẾT ĐỊNH

 

I

Lĩnh vực y tế

 

1

Quyết định

403/QĐ-UBND

28/09/1995

Quy định về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

 

2

Quyết định

02/2005/QĐ-UBND

01/10/2005

Về việc quy định tạm thời việc chuyển nhiệm vụ chi trả đối với cán bộ y tế cơ sở

 

II

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

1

Quyết định

82/2002/QĐ-UB

12/09/2002

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002-2010 và định hướng đến 2020

 

III

Lĩnh vực Thuế

 

1

Quyết định

251/QĐ-UBND

14/4/2000

Quy định mức giá thuế đất nuôi trồng thủy sản

 

2

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

09/05/2007

Về việc điều chỉnh phân loại đường phố để tính thuế nhà đất, đất ở đối với phường Tiền Phong và phường Trần Lãm -thành phố Thái Bình

 

IV

Lĩnh vực Giao thông vận tải

 

1

Quyết định

397/QĐ-UB

25/8/1995

Quy định quản lý sửa chữa đường giao thông nông thôn

 

2

Quyết định

95/1996/QĐ-UB

14/3/1996

Quy định về bề rộng đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

3

Quyết định

1737/QĐ-UBND

30/6/2003

Phân luồng giao thông trên địa bàn thị xã Thái Bình

 

V

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 

1

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND

17/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

VI

Lĩnh vực Tài chính

 

1

Quyết định

1169/2000/QĐ-UBND

23/10/2000

Về việc quy định một số chế độ, chính sách tạm thời đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thái Bình

 

2

Quyết định

2575/QĐ-UBND

10/9/2002

Giá thu các hoạt động dịch vụ từ bến xe, bến sông

 

3

Quyết định

968/QĐ-UBND

25/4/2003

Quy định mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra xã, phường

 

4

Quyết định

1996/2003/QĐ-UBND

13/8/2003

Về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá bán đấu giá tài sản thuộc vốn đánh bắt xa bờ

 

5

Quyết định

11/2005/QĐ-UB

24/01/2005

Về việc huy động quỹ dự trữ của tỉnh

 

6

Quyết định

80/2005/QĐ-UBND

27/12/2005

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng vốn XSKT

 

7

Quyết định

3105/QĐ-UBND

29/12/2006

Ban hành mức thu phí và lệ phí

 

8

Quyết định

1776/QĐ-UBND

08/03/2012

Phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

9

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

21/8/2012

Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao

 

10

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND

17/11/2014

Về việc bãi bỏ nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

VII

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

 

1

Quyết định

631/QĐ-UBND

26/12/1995

Phê duyêt quy chế hoạt động của hội đồng liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh

 

2

Quyết định

10/2002/QĐ-UB

27/2/2002

Chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp

 

3

Quyết định

86/2002/QĐ-UB

30/12/2002

Cấp giấy phép đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà Khu phố số 1 khu dân cư đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình

 

4

Quyết định

25/2004/QĐ-UB

25/02/2004

Về việc cấp phép đầu tư dự án xây dựng Khu phố 5 khu đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình

 

5

Quyết định

41/2004/QĐ-UB

05/12/2004

Về việc cấp phép đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Kỳ Bá - thị xã Thái Bình

 

6

Quyết định

55/2004/QĐ-UB

06/07/2004

Về việc phê chuẩn quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

 

7

Quyết định

73/2004/QĐ-UB

23/7/2004

Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao và giá trị sản xuất đạt 50 triệu đồng/ha/năm trở lên

 

8

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

14/8/2009

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp Mỹ Xuyên - huyện Thái Thụy

 

9

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

09/07/2010

Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách bổ sung hỗ trợ nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010-2015

 

10

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

31/5/2011

Ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

11

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

06/03/2011

Về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

12

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

16/8/2011

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015

 

13

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

28/8/2012

Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

14

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

02/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

15

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

11/07/2013

Về việc bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

VIII

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1

Quyết định

1042/QĐ-UBND

08/09/1999

Thành lập trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn Quỳnh Phụ

 

2

Quyết định

1257/QĐ-UBND

28/9/1999

Thành lập các trạm kiểm soát động vật tại các đầu mối giao thông trong tỉnh

 

3

Quyết định

104/2003/QĐ-UB

14/4/2003

Thành lập Trạm khuyến nông thị xã Thái Bình

 

4

Quyết định

96/2004/QĐ-UB

10/11/2004

Về việc đổi tên Ban quản lý dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

IX

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

1

Quyết định

657/2001/QĐ-UB

09/04/2001

Quy định tạm thời việc sử dụng quỹ, kết dư hàng năm bảo hiểm y tế học sinh

 

2

Quyết định

81/2002/QĐ-UBND

18/11/2002

Thực hiện chế độ BHXH và BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước

 

3

Quyết định

84/2002/QĐ-UBND

18/12/2002

Đóng BHXH và BHYT cho giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước

 

4

Quyết định

38/2005/QĐ-UBND

14/4/2005

Về việc thành lập Trung tâm tin học ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

5

Quyết định

42/2005/QĐ-UBND

19/4/2005

Về việc bổ sung giáo viên mầm non ngoài công lập hưởng BHXH và BHYT

 

X

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

 

1

Quyết định

292/1999/QĐ-UB

03/01/1999

Quy định về quản lý và sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

 

2

Quyết định

303/2003/QĐ-UB

23/6/2003

Cơ chế hỗ trợ cho các hộ vay vốn dự án tín dụng xóa đói, giảm nghèo Việt Đức

 

3

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

05/10/2013

Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình

 

XI

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

 

1

Quyết định

373/2003/QĐ-UB

24/9/2003

Ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV01/2003 rau an toàn - yêu cầu chất lượng

 

2

Quyết định

3336/QĐ-UBND

16/12/2003

Về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV02-2003 tơ vàng thủ công - yêu cầu kỹ thuật

 

3

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình

 

4

Quyết định

26/2006/QĐ-UBND

27/3/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thái Bình

 

5

Quyết định

51/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình

 

6

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Bình

 

CHỈ THỊ

 

1

Chỉ thị

24/2000/CT-UB

10/09/2000

Về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

 

2

Chỉ thị

18/2002/CT-UB

08/02/2002

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí

 

3

Chỉ thị

09/2004/CT-UB

26/3/2004

Về việc tăng cường thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

 

4

Chỉ thị

08/CT-UBND

28/3/2014

Về  việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ,quản lý công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ, bão năm 2014

 
           

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Văn Xuyên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.