• Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 Mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND

  Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND

  Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù đối với các nghệ sỹ và nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025.

  10/12/2021

  21/12/2021

 • Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  10/12/2021

  21/12/2021

 • Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình.

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

  10/12/2021

  10/12/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.