• Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình.

  24/08/2022

  03/09/2022

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  24/08/2022

  03/09/2022

 • Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  24/08/2022

  24/08/2022

 • Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND

  ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025

  13/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

  13/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

  13/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình.

  13/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Mục I.1 Phụ lục 2 và khoản 1 Mục II Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  29/04/2022

  10/05/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.