• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2022
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 09/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

__________________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 15/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 09 nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND ngày 16/7/2002 của HĐND tỉnh về việc đề nghị nâng cấp thị xã Thái Bình từ đô thị loại IV lên đô thị loại III và thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình.

2. Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐ ngày 26/7/2000 của HĐND tỉnh về việc thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình.

3. Nghị quyết số 48/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

4. Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế.

5. Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bèn vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020.

7. Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

8. Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020.

9. Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2022./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.