• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 63/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem, xét báo cáo quyết toán Ngân sách địa phương năm 2009 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01. Phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2009 như sau:

1. Tổng thu Ngân sách địa phương                    : 7.008.009.894.990 (đồng)

          Trong đó thu Ngân sách tỉnh                    : 2.518.077.204.061 (đồng)

2. Tổng chi Ngân sách địa phương                    : 6.734.474.967.821 (đồng)

          Trong đó chi Ngân sách tỉnh                    : 2.407.128.014.816 (đồng)

3. Chênh lệch thu, chi Ngân sách địa phương     :    273.534.927.169 (đồng)

   Trong đó chênh lệch thu, chi Ngân sách tỉnh:  110.949.189.645 (đồng)

Điều 02. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.