• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 64/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  và chi ngân sách địa phương năm 2011

_______

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem, xét báo cáo của UBND tỉnh về dự kiến dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2011 như sau:

1.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

:

1.889 tỷ đồng

 

Trong đó,

 

 

 

- Thu nội địa

:

1.769 tỷ đồng

 

- Thu thuế xuất nhập khẩu

:

120 tỷ đồng

2.

Tổng thu ngân sách địa phương

:

4.838 tỷ đồng

 

Trong đó,

 

 

 

- Thu nội địa được cân đối

:

1.756 tỷ đồng

 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

:

3. 064 tỷ đồng

 

- Thu từ xổ số kiến thiết

:

18,0 tỷ đồng

3.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

:

4.820 tỷ đồng

a.

Phân bổ chi ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách

 

 

 

- Chi ngân sách  tỉnh

:

2.050,85 tỷ đồng

 

- Chi ngân sách huyện, Thành phố

:

1649,84 tỷ đồng

 

- Chi ngân sách cấp xã

:

1.119,35 tỷ đồng

b.

Phân bổ chi ngân sách địa phương cho các lĩnh vực

 

 

 

- Chi phát triển kinh tế

:

1.711 tỷ đồng

 

+ Chi đầu tư XDCB

:

1.101 tỷ đồng

 

+ Chi sự nghiệp Tài nguyên – Môi trường

:

94,0 tỷ đồng

 

+ Chi vốn quy hoạch, đo đạc, kiểm kê đất đai

:

34,1 tỷ đồng

 

+ Chi cho vốn quy hoạch

:

15,0 tỷ đồng

 

+ Chi trợ giá

:

7,0 tỷ đồng

 

+ Chi sự nghiệp kinh tế

:

459,7 tỷ đồng

 

- Chi tiêu dùng thường xuyên

:

2.942,0 tỷ đồng

 

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

:

1,45 tỷ đồng

 

- Chi thực hiện tạo nguồn tiền lương

:

33,7 tỷ đồng

 

- Chi dự phòng ngân sách

:

131,0 tỷ đồng

4.

Phân bổ ngân sách tỉnh

:

2.050,85 tỷ đồng

 

- Chi phát triển kinh tế

:

1.073,0 tỷ đồng

 

+ Chi đầu tư XDCB

:

742,4 tỷ đồng

 

+ Chi vốn quy hoạch, đo đạc, kiểm kê đất đai

:

15,2 tỷ đồng

 

+ Chi sự nghiệp Tài nguyên – Môi trường

:

30,29 tỷ đồng

 

+ Chi cho vốn quy hoạch

:

15,0 tỷ đồng

 

+ Chi trợ giá

:

7,0 tỷ đồng

 

+ Chi sự nghiệp kinh tế

:

263,13 tỷ đồng

 

- Chi tiêu dùng thường xuyên

:

849,52 tỷ đồng

 

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

:

1,45 tỷ đồng

 

- Chi thực hiện tạo nguồn tiền lương mới

:

33,70 tỷ đồng

 

- Dự phòng ngân sách

:

93,17 tỷ đồng

Phân bổ dự toán chi cho các ngành, các địa phương và các đơn vị thụ hưởng ngân sách (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2011.

Trong quá trình điều hành phát sinh những vấn đề ngoài dự toán đã được HĐND tỉnh phê duyệt và những loại vốn bổ sung chưa được phân bổ chi tiết cho từng danh mục dự án. Đề nghị UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh hoàn tất việc phân bổ trong Quý I năm 2011 và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.