• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
HĐND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 68/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn khoản vay từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

______

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 182/TTr – UBND ngày 25/11/2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc gia hạn khoản vay từ quỹ dự trữ Tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 182/TTr – UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 với số tiền là 11 tỷ đồng, lãi suất 0,1%/tháng đến 31/12/2011.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khóa XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.