• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 06/05/2014
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 04/2010/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2010

CHỈ THỊ

Về tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân,giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

__________

Những năm qua, thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; Thủ trưởng các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu tố, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp, hạn chế được đơn, thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, phức tạp, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự kỷ cương xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010 và những năm tiếp theo; đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và những sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới; Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21/11/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về giải quyết KNTC tồn đọng, kéo dài; Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, bức xúc, kéo dài.

2. Hội đồng phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật của tỉnh và các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai, Quy chế dân chủ ở cơ sở... và các văn bản hướng dẫn thi hành với  hình thức, phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn để nhân dân hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Thủ trưởng các cấp, các ngành tổ chức tốt công tác tiếp dân, bố trí cán bộ tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định của pháp luật; nắm chắc tình hình khiếu tố trong phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị mình để giải quyết kịp thời theo đúng quy định; đặc biệt khi phát sinh những vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp cần báo cáo xin ý kiến của cấp ủy Đảng, đoàn thể cùng cấp và cơ quan chuyên môn cấp trên để thống nhất biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở; thành lập tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp, ngành mình và thủ trưởng phải trực tiếp làm tổ trưởng, tiến hành rà soát các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài tại địa phương, đơn vị để giải quyết dứt điểm, không để việc khiếu tố trở thành điểm nóng, phức tạp; gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác quản lý hành chính nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lấy hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công  tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức chuyên môn; tăng cường công tác quản lý nhà nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cấp dưới nhằm chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, nắm chắc diễn biến, tình hình khiếu tố của công dân, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp để tham mưu cho chính quyền cùng cấp giải quyết kịp thời từ cơ sở.

5. Thanh tra tỉnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan trong  thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị này.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.