• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2005
UBND TỈNH THÁI BÌNH
Số: 20/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2005

CHỈ THỊ

V/v đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong Thập niên chất lượng lần thứ hai 2006 – 2015

_____________________________

Hưởng ứng Thập niên chất lượng lần thứ nhất (1996 - 2005) do Nhà nước phát động từ tháng 8/1995; Ở tỉnh ta, qua mười năm triển khai thực hiện, phong trào nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động trong Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015) do Nhà nước phát động với chủ đề “Năng suất chất lượng - chìa khóa cho sự hội nhập và phát triển bền vững” nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững, nâng cao được năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nền kinh tế hội nhập, UBND tỉnh chỉ thị:

1- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh căn cứ vào quy mô điều kiện cụ thể của mình, xây dựng kế hoạch phát triển năng suất và chất lượng, tập trung vào những nội dung sau:

- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng mạnh mẽ các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế (IS09000, ISO 14000, SA8000, HACCP, GMP...), tiêu chuẩn Việt Nam vào quy trình sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

- Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống thiết bị đo lựờng, kiểm định kiểm nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Tăng cường công tác quảng bá và xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tích cực tham gia giải thưởng chất lượng Việt Nam và các hình thức tôn vinh khác trong lĩnh vực chất lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

2- Các cơ quan quản lý chuyên ngành về chất lượng hàng hóa của tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá được giao theo Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch nâng cao năng suất - chất lượng trong Thập niên Chất hrợnr (2006 - 2015) thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương.

3- Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về phong trào hoạt động tăng năng suất, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ trong Thập niên chất lượng lần thứ hai, đưa tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng những điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh trong phong trào năng suất và chất lượng.

4- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, xây dựng chương trình kế hoạch nâng cao năng suất - chất lượng, chính sách khuyến khích phát triển khoa học - công nghệ. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ trình UBND tỉnh phê duyệt; làm tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa ở địa phương.

Nhận Chỉ thị này, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan triển khai tổ chức thực hiện. Sở Khoa học Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Quốc Khoa

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.