• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Luật Không số
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/11/1996 Văn bản được ban hành Không số
01/01/1997 Văn bản có hiệu lực Không số
27/12/2002 Bị thay thế 1 phần 02/2002/QH11
27/12/2002 Bị bãi bỏ 1 phần 02/2002/QH11 Xem tại đây
27/12/2002 Được bổ sung 02/2002/QH11 Xem tại đây
01/01/2009 Văn bản hết hiệu lực Không số
01/01/2009 Bị thay thế 17/2008/QH12
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.