• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 24/12/2018
UBND QUẬN 12
Số: 02/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 1 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thực hiện chế độ ủy quyền tham gia Tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năn 2003;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 325/TTr-TP ngày 28 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện khi được ủy quyền tham gia Tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân các cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12, Thủ trưởn

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Hổ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.