• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/11/2014
UBND QUẬN 12
Số: 07/2014/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013);

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 390/TTr-NV ngày 30 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 và Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của UBND Quận 12.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Toàn Thắng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.