• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 17/11/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12 (ĐƯỢC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2011/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 187/TTr-NV ngày 22 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 9, Chương II Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12 (được ban hành theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011) như sau:

Trường hợp đơn vị không đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc tổ chức Đảng không đạt “Trong sạch vững mạnh”, không xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư của Chi, Đảng bộ; trưởng, phó các phòng, ban, ngành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các trung tâm, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.