• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ

trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN QUẬN 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 12)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và phối hợp công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 12.

Điều 2. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai và tổ chức phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quận.

Điều 3. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận, được cấp kinh phí từ ngân sách và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận được kiện toàn theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, công chức, bộ máy của đơn vị để giúp việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này quy định:

1. Thiên tai bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, mưa đá, triều cường, giông sét, lốc xoáy, sạt lở, nước dâng, động đất, sóng thần.

2. Tai nạn, thảm họa bao gồm: tai nạn máy bay, tai nạn tàu thuyền trên biển, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hầm, sập đổ nhà cao tầng, công trình xây dựng, sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, rò rỉ bức xạ hạt nhân…

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn là hoạt động khẩn trương tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ người và phương tiện, tài sản ngay khi sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại.

4. Sự cố tai nạn hàng ngày bao gồm: cháy nổ, người bị điện giật, sét đánh; người tâm thần đang trong tình trạng nguy hiểm; người đang trong tình trạng nguy hiểm dưới ao, hồ, giếng, sông, kênh, rạch…; người đang trong tình trạng nguy hiểm ở trên cao, trên mái nhà, trên cây, trên cột điện…; người bị chết đuối, tự tử; người ốm, bị bệnh, bị thương, người khuyết tật, người thiểu năng trí tuệ mà không tự thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc căn phòng, căn nhà, thang máy…; sụp đổ nhà, công trình không thuộc diện cao tầng; sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, triều cường, ngập lụt trong phạm vi hẹp, cục bộ.

Chương II

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN QUẬN 12

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận gồm các thành viên:

a) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm Trưởng ban.

b) Trưởng Phòng Quản lý đô thị làm Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

c) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận làm Phó Trưởng ban phụ trách về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.

d) Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận làm Phó Trưởng ban phụ trách về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày.

đ) Lãnh đạo Công an quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch làm Phó Trưởng ban.

e) Các Ủy viên gồm đại diện là lãnh đạo các Phòng, ban ngành quận: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Quận Đoàn, Lực lượng Thanh niên xung phong quận, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Hội Nông dân quận, Điện lực Hóc Môn, Bưu điện Hóc Môn, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận, Trung tâm Y tế dự phòng...; và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường.

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có các cơ quan thường trực để kịp thời điều hành, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của Ban, gồm:

a) Phòng Quản lý đô thị là cơ quan thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

Trụ sở: Ủy ban nhân dân Quận 12 - số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Ban Chỉ huy Quân sự quận là cơ quan thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa.

Trụ sở: phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố là cơ quan thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày.

Trụ sở: số 2368 Quốc lộ 1A, Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, sự cố tràn dầu.

Trụ sở: Ủy ban nhân dân quận - số 01 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, ban ngành, đơn vị, đoàn thể, 11 phường… xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai gây ra và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra tai nạn, thảm họa nhằm phát triển ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn quận.

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai và công tác tìm kiếm cứu nạn hàng năm; trên cơ sở đó rà soát lại nhiệm vụ, phương án và kế hoạch phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của quận, đảm bảo sát với thực tế và diễn biến của từng loại thiên tai. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

3. Kịp thời thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình lụt, bão, thiên tai và tai nạn, thảm họa cho các địa phương, đơn vị và nhân dân. Ban hành các công văn khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và khắc phục hậu quả tai nạn, thảm họa.

4. Xây dựng kế hoạch quản lý, trang bị, dự trữ và kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu… phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống cấp bách do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân trong khu vực ảnh hưởng.

5. Tổ chức tập huấn, diễn tập, huấn luyện cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân, nhất là nhân dân ở khu vực xung yếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tai nạn, thảm họa để từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai tại cộng đồng.

6. Tham mưu và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí cấp cho hoạt động phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, thu, nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão quận đúng quy định.

8. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 8. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận:

a) Đề xuất Ủy ban nhân dân quận ban hành các quyết định, chỉ thị về công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận.

b) Phối hợp với Phòng, ban ngành quận, các phường triển khai, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa tại các địa phương.

c) Kiểm tra, đôn đốc, xem xét đề xuất đầu tư, sửa chữa công trình, tập huấn, diễn tập, huấn luyện và cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, đơn vị.

d) Xây dựng kế hoạch, phương án, đề án phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

2. Xây dựng, cập nhật các loại bản đồ phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Triển khai công tác quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão quận theo quy định của Ủy ban nhân dân quận.

4. Cập nhật kịp thời thông tin tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, lụt, bão, thiên tai, dự báo, cảnh báo các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó, tổng hợp báo cáo các thiệt hại do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa và các nguồn cứu trợ, tài trợ cho công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

5. Thường xuyên báo cáo, thông tin tình hình chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

6. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận theo sự phân công, phân cấp.

Chương III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN QUẬN

Điều 9. Trưởng ban

1. Phụ trách chung.

2. Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

3. Chủ tài khoản Quỹ Phòng, chống lụt, bão quận; điều động Quỹ Phòng, chống lụt, bão quận theo quy định; quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

4. Quyết định duyệt chi từ nguồn ngân sách quận sử dụng cho công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

5. Quyết định việc cho phép hoặc không cho phép tàu thuyền ra khơi khi có bão, áp thấp nhiệt đới; cho học sinh nghỉ học khi có lụt, bão, thiên tai, thảm họa; sơ tán, di dời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

6. Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận.

Điều 10. Phó Trưởng ban thường trực và các Phó Trưởng ban phụ trách từng lĩnh vực hoạt động

1. Phó Trưởng ban thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai:

a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.

b) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai.

c) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận duyệt chi từ ngân sách thành phố kinh phí phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

d) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận.

2. Phó Trưởng ban phụ trách về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa:

a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.

b) Chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận, các Phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

3. Phó Trưởng ban phụ trách về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày:

a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.

b) Chủ trì phối hợp với các Phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố tai nạn hàng ngày.

Điều 11. Các Phó Trưởng ban khác

1. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn phường được phân công phụ trách.

2. Chủ động phối hợp với các Phòng, ban ngành quận, các phường xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

Điều 12. Các Ủy viên

Thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực và kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa bàn được phân công phụ trách.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận

1. Khi có nhiều thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận cùng tham gia ứng phó tình huống lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa trên cùng một địa bàn, Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền là người chỉ huy ứng phó.

2. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có trách nhiệm thông tin và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 14. Chế độ làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận 01 năm họp thường kỳ 02 lần. Trong trường hợp khẩn cấp có thể họp bất thường do Trưởng ban quyết định triệu tập.

2. Chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ cho các kỳ họp do Văn phòng thường trực, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận phối hợp chuẩn bị.

3. Giữa các kỳ họp, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận triển khai, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Điều 15. Chế độ trực ban

1. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận trực ban và triển khai công tác trực ban 24/24 giờ tại đơn vị mình khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa. Lãnh đạo cơ quan Thường trực và các thành viên Ban trực tiếp kiểm tra hiện trường nơi xảy ra lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa để chỉ đạo, điều hành, phối hợp, điều phối các hoạt động khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

2. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế trực ban nghiêm túc, đúng quy định. Từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, tổ chức trực ban kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ; khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa phải tổ chức trực ban 24/24 giờ; riêng các đơn vị lực lượng vũ trang trực ban theo quy chế của đơn vị.

3. Khi xảy ra lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa các cơ quan, tổ chức, địa phương báo cáo cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận để tổng hợp, đồng thời báo cáo cho cơ quan cấp trên để xử lý.

Điều 16. Chế độ tài chính

Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Quỹ Phòng, chống lụt, bão quận theo quy định tại Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận - huyện để đảm bảo cho các hoạt động của Ban theo dự toán được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt hàng năm.

Điều 17. Mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận

1. Đối với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời và đề xuất, tham mưu những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiệt hại do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.

3. Đối với các Phòng, ban ngành, đơn vị quận, các cơ quan đóng trên địa bàn quận: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đối với các phường: Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận, Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; đồng thời tổng hợp những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung phối hợp với Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

Điều 19. Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường căn cứ Quy chế này để xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn ở đơn vị, địa phương mình./.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.